Artykuły
Finansowanie

Kredyt technologiczny – czym jest i jak duże przysługują mu finansowania

„Kredyt na innowacje technologiczne” to instrument wsparcia finansowego mający na celu podniesienie innowacyjności i konkurencyjności mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez umożliwienie im wdrożenia innowacji technologicznych, będących wynikiem własnych prac B+R  lub wynikiem prac B+R nabywanych przez  przedsiębiorców w ramach projektu.

Wsparcie dla przedsiębiorcy stanowi premia technologiczna stanowiąca spłatę części kredytu technologicznego, udzielonego przez bank komercyjny na realizację inwestycji technologicznej.

Środki własne przedsiębiorcy muszą stanowić co najmniej 25% kosztów kwalifikowanych inwestycji technologicznej finansowanej z kredytu technologicznego.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w formie premii technologicznej na lata 2014-2020 wynosi 422.055.000 euro, w tym:

 • dla województwa mazowieckiego: 41.977.739 euro
 • dla pozostałych województw: 380.077.261 euro

Ze wsparcia Programu Inteligentny Rozwój można korzystać na dwa sposoby – jako realizator lub uczestnik projektów.

Kto może występować o wsparcie?

O wsparcie z Programu Inteligentny Rozwój występować mogą przede wszystkim:

 • przedsiębiorstwa (w szczególności MŚP),
 • jednostki naukowe konsorcja przedsiębiorstw oraz jednostek naukowych,
 • instytucji otoczenia biznesu.

Dla kogo są projekty?

Projekty finansowane z Programu Inteligentny Rozwój możemy podzielić na dwie grupy.

Pierwszą stanowią te, które przyczyniają się przede wszystkim do rozwoju realizujących je podmiotów. Dotyczy to na przykład przedsiębiorstw, które poprzez inwestycje, opracowanie i wdrożenie innowacyjnych produktów lub usług, czy współpracę z jednostkami badawczo-rozwojowymi zdobywają nowe rynki i ulepszają swoje produkty.

Drugą grupę stanowią przedsięwzięcia, których realizatorzy pełnią jedynie funkcję wykonawcy lub pośrednika w dostarczaniu konkretnych rozwiązań dla wybranych grup adresatów.

Przykładem mogą być projekty realizowane przez Instytucje Otoczenia Biznesu świadczące bezpłatne lub częściowo dofinansowane usługi doradcze czy podmioty wdrażające instrumenty finansowe udzielający wsparcia w formie pożyczek, poręczeń bądź też wejść kapitałowych.

Projekty takie w Programie Inteligentny Rozwój kierowane są przede wszystkim do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz start-upów.

Na co?

Wsparcie finansowe przeznaczone jest na realizację inwestycji technologicznych, mających na celu zakup i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych, lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług.

Technologia będąca przedmiotem wdrożenia musi mieć postać prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych, lub wyników badań przemysłowych, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.

Kredyt technologiczny nie może być udzielany na zakup  środka trwałego, w którym została wdrożona nowa technologia, będąca przedmiotem inwestycji technologicznej.

Wdrożenie technologii, o którym mowa w ustawie polegać ma na takich działaniach przedsiębiorcy, w wyniku których pomysł stanowiący  opisaną we wniosku o dofinansowanie nową technologię, zrealizowany zostanie poprzez stworzenie bazy technologicznej (np. linii technologicznej), w której technologia ta będzie mogła zostać w praktyce zastosowana, a w efekcie możliwa będzie produkcja towarów lub świadczenie usług bezpośrednio wynikających z wdrożenia tej technologii.

Należy tu odróżnić inwestycje polegające faktycznie na wdrażaniu technologii, od inwestycji polegających na zakupie i uruchomieniu gotowej linii technologicznej, w której opisywana we wniosku technologia jest już zawarta.

W przypadku, gdy do realizacji danej technologii możliwe jest nabycie gotowej linii technologicznej, pracującej według tej technologii (tj. takiej, której sposób działania wprost wynika z opisu technologii objętej wnioskiem) nie można mówić, że technologię wdraża nabywca urządzenia.

W rzeczywistości wdrożenia technologii dokonał już producent urządzenia na etapie jego konstruowania. Przedsiębiorca w takiej sytuacji nie wdraża technologii, a jedynie ją stosuje, wykorzystując funkcjonalności linii technologicznej.

PO IR – Poddziałanie 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne

Beneficjenci: Przedsiębiorcy z sektora MŚP 


Typy projektów: Wsparcie projektów obejmujących wdrożenie innowacji technologicznych – własnych lub nabytych wyników prac badawczo-rozwojowych.

O dofinansowanie mogą się ubiegać projekty finansowane kredytem na innowacje technologiczne. Kredyt na innowacje technologiczne jest przyznawany na zasadach komercyjnych przez banki współpracujące z Bankiem Gospodarstwa Krajowego przy udziale własnym kredytobiorcy min. 25%.

Dofinansowanie w formie dotacji – „premii technologicznej” otrzymuje się celem spłaty części kredytu technologicznego.

Maksymalna wartość dofinansowania: 6 mln PLN
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 50 mln euro

Dofinansowaniem mogą być objęte:


• wydatki przeznaczone na realizację inwestycji technologicznej.
Intensywność wsparcia zależy od miejsca realizacji inwestycji i statusu MŚP wnioskodawcy (wg mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020).


• wydatki na wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne.

Intensywność wsparcia dla tych wydatków nie może przekroczyć 50% wartości tych wydatków.

Kluczowe kryteria wyboru projektów:

 1. Projekt jest realizowany na terytorium RP oraz Wnioskodawca jest zarejestrowany i prowadzi działalność gospodarczą na terytorium RP. 
 2. Wnioskodawca posiada status MŚP.
 3. Projekt zostanie rozpoczęty po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.
 4. Realizacja projektu mieści się w ramach czasowych POIR (końcowa data okresu kwalifikowalności to 31 grudzień 2023 r.).
 5. Zgodność technologii planowanej do wdrożenia w ramach projektu oraz przedmiotu projektu z wymogami dla poddziałania (punktacja 0 lub 1 pkt)
 6. Innowacyjność technologii planowanej do wdrożenia w ramach projektu (punktacja 0 lub 2,5 lub 4,5 pkt)
 7. Nowość i potencjał rynkowy końcowego rezultatu projektu (towaru, procesu, usługi) (punktacja od0 do 9 pkt)
 8. Wydatki przeznaczone na realizację projektu zostały określone zgodnie z katalogiem wydatków kwalifikowalnych oraz są niezbędne do realizacji inwestycji technologicznej i są powiązane funkcjonalnie (punktacja 0 lub 1 pkt)
 9. Projekt dotyczy inwestycji początkowej zgodnie z rozporządzeniem KE (UE) nr 651/2014 (punktacja 0 lub 1 pkt)
 10. Projekt ma pozytywny wpływ na realizację zasady zrównoważonego rozwoju, o której mowa w art. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 (punktacja 0 lub 1 pkt)
 11. Wskaźniki projektu są obiektywnie weryfikowalne i odzwierciedlają założone cele projektu (punktacja 0 lub 1 pkt)
 12. Przygotowanie projektu do realizacji (punktacja 0 lub 1 pkt)
 13. Przedmiotem projektu jest rozwiązanie wpisujące się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje i/lub dotyczące branż wysokich, lub średnio-wysokich technologii lub zaawansowanych technologicznie
  wiedzochłonnych usług, zgodnie z klasyfikacją Eurostat (punktacja od 0 do 3 pkt)
 14. Wnioskodawca jest członkiem Krajowego Klastra Kluczowego od co najmniej 6 miesięcy (punktacja 0 lub 0,5 pkt)
  Minimum punktów: 15 pkt

Autor wpisu

  Kontakt

  Skontaktuj się
  z nami

  adres
  Armii Krajowej 14b, IIIp
  72-600 Świnoujście

  Formularz kontaktowy

   Zapytanie

   Termin

   Dane kontaktowe

   Zgody

   Zapisz się do newslettera

   Bądź na bieżąco z naszymi artykułami

    Imię
    Nazwisko
    E-mail
    Zapoznałam/em się z informacjami o Administratorze oraz o przetwarzaniu moich danych osobowych. Wypełnienie formularza oznacza, że podane w nim dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi. Jeśli Twoje pytanie będzie odnosić się do naszych usług, w odpowiedzi możemy przedstawić Ci ofertę, a także w przyszłości przekazywać informacje handlowe.

    Prezentacja nieruchomości

    Wypełnij formularz, nasz konsultant prześle Ci dokumenty

     Imię
     Nazwisko
     E-mail
     Telefon
     Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest aob consulting Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Świnoujściu (72-600), ul. Armii Krajowej 14B, NIP: 8551585816 Polityka prywatności.