Wsparcie w zakresie realizacji inwestycji na obszarze Natura2000

Co jest przedmiotem usługi? W ramach usług aob consulting weryfikujemy nieruchomości pod kątem ochrony przyrody na obszarach Natura2000 i udzielamy wparcia w zakresie realizacji inwestycji na tych terenach.

Po co jest wykonywana weryfikacja pod kątem Natura2000?

Przed przystąpieniem do sprzedaży lub nabycia nieruchomości, zawsze sprawdzamy, czy dana parcela znajduje się na obszarze chronionego krajobrazu, specjalnym obszarze ochrony siedlisk (SOOS Natura2000) lub obszarze specjalnej ochrony ptaków (OSOP Natura2000).

Obecnie ok. 20% terenu Polski stanowi obszar Natura2000. Obszar ten jest włączony w Europejską sieć Ekologiczną celem ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków zwierząt, które są szczególnie ważne dla całej Wspólnoty.

Pozbawienie terenu danej populacji, może być katastrofalne w skutkach, dlatego prowadzona jest szczegółowa lista osobników poszczególnych gatunków, a tereny, na których występują, są pod szczególnym nadzorem.

Jeżeli działka będąca przedmiotem oferty objęta jest ochroną lub znajduje się w pobliżu obszarów Natura2000, weryfikujemy jakie ograniczenia to ze sobą niesie.

Wszelkiego rodzaju projekty budowlane, których realizacja może znacząco zniszczyć siedlisko lub zagrozić populacji żyjących na danym obszarze chronionych zwierząt i roślin, nie są dozwolone. W niektórych przypadkach realizacja inwestycji będzie mogła doprowadzić do zniszczenia siedliska, jednak konieczne będzie wykonanie kompensacji przyrodniczej niezbędnej dla zapewnienia spójności i właściwego funkcjonowania sieci Natura 2000.

W jeszcze innych okolicznościach, realizacja przedsięwzięcia będzie w pełni zgodna z założeniami obszaru.

Dzięki przeprowadzeniu tej analizy jesteśmy w stanie ocenić, czy nasza inwestycja może zostać zrealizowana oraz podjąć odpowiednie działania, mające na celu uzyskanie dokumentów niezbędnych do realizacji budowy.

Informacje o ograniczeniach wynikających z ochrony przyrody są istotne zarówno dla sprzedającego, jak i kupującego.

Jak wygląda proces weryfikacji pod kątem Natura2000?

Rodzaj naszego wsparcia zależy od typu inwestycji oraz zakresu ochrony przyrodniczej dla danej działki.

Na wstępie weryfikujemy na jakim obszarze znajduje się nieruchomość i jakie ograniczenia to za sobą niesie. Sprawdzamy, czy parcela znajduje się na jednym z obszarów Natura2000, Obszarze Chronionego Krajobrazu, terenie Parku Narodowego, Krajobrazowego lub Rezerwatu oraz czy w pobliżu znajdują się Pomniki Przyrody.

Każdy plan lub przedsięwzięcie, które potencjalnie mogłoby wpływać na obszar Natura 2000, musi być ocenione pod kątem tego wpływu.

Organ sprawujący nadzór nad tymi obszarami zobowiązany jest zapobiec wszelkim pogorszeniom stanu siedlisk i znaczącemu niepokojeniu gatunków, będących w danym obszarze przedmiotami ochrony. Nie może on zezwolić na realizację przedsięwzięcia, którego wpływ na obszar Natura 2000 byłby znacząco negatywny.

Kto decyduje?

W Polsce obowiązek oceny jest realizowany w formie postępowania administracyjnego.

Organem właściwym do orzekania o możliwości wystąpienia znaczącego negatywnego wpływu przedsięwzięcia na obszar, a tym samym do rozstrzygania o możliwości realizacji przedsięwzięcia, jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska. W przypadku przedsięwzięć mogących znacząco wpływać na przyrodę przeprowadza się ocenę oddziaływania na środowisko, w ramach której inwestor zobligowany jest do sporządzenia raportu.

Przeprowadzane są też konsultacje społeczne.

Co jeśli wpływ jest negatywny?

Zdarza się, że mimo znaczącego negatywnego wpływu przedsięwzięcia na obszar, RDOŚ zezwala na jego realizacje.

Kiedy tak może się stać? Jeżeli realizacja tej inwestycji wynika z koniecznych przyczyn nadrzędnego interesu publicznego, nie ma możliwości zastosowania rozwiązań alternatywnych oraz zostanie zagwarantowana kompensacja przyrodnicza.

Kompensacja przyrodnicza to procedura prowadząca do przywrócenia równowagi przyrodniczej i wyrównania szkód dokonanych w środowisku.

Co jest efektem weryfikacji pod kątem Natura2000?

Efektem naszych działań jest uzyskanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (tzw. „decyzji środowiskowej”), której zadanie polega na takim ukształtowaniu planowanego przedsięwzięcia, aby w możliwie najmniejszym stopniu pogorszyło stan środowiska.

Decyzja środowiskowa stanowi obowiązkowy element procesu uzyskiwania pozwoleń administracyjnych na realizację przedsięwzięcia i poprzedza takie decyzje administracyjne, jak decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, czy też decyzja o pozwoleniu na budowę.

Co dodatkowo?

Decyzja środowiskowa wiąże organy wydające późniejsze decyzje, determinując już na samym początku wiele istotnych cech planowanego przedsięwzięcia, w tym warunki jego realizacji. Są to niezwykle istotne dane przy opracowywaniu koncepcji zabudowy.

Kontakt

Skontaktuj się
z nami

adres
Armii Krajowej 14b, IIIp
72-600 Świnoujście

Formularz kontaktowy

  Zapytanie

  Termin

  Dane kontaktowe

  Zgody

  Prezentacja nieruchomości

  Wypełnij formularz, nasz konsultant prześle Ci dokumenty

   Imię
   Nazwisko
   E-mail
   Telefon
   Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest aob consulting Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Świnoujściu (72-600), ul. Armii Krajowej 14B, NIP: 8551585816 Polityka prywatności.